UNEEL / REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

1. PRZEDMIOT REGULAMINU

1.1. Regulamin usługi newsletter świadczonej przez administratora serwisu www.uneel.pl - Elżbietę Lepiankę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą UNEEL Elżbieta Lepianka, z siedzibą w Warszawie (00-682), ul. Hoża 50 lok. 22C, NIP: 7342901655, REGON: 492736263, adres poczty elektronicznej: ela.lepianka@uneel.pl, numer telefonu: +48 662854021, określa prawa i obowiązki stron Usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem www.uneel.pl.

1.2. Niniejszy regulamin Usługi (dalej jako: „Regulamin”) stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm., dalej jako: „KC”). Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.; dalej jako: „uŚDE”). Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, niemniej bez akceptacji Regulaminu nie jest możliwe zawarcie Umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

2. DEFINICJE REGULAMINU

2.1. Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

2.1.1. Administrator – Elżbieta Lepianka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą UNEEL Elżbieta Lepianka, z siedzibą w Warszawie (00-682), ul. Hoża 50 lok. 22C, NIP: 7342901655, REGON: 492736263, adres poczty elektronicznej: ela.lepianka@uneel.pl, numer telefonu: +48662854021 ;

2.1.2. Formularz rejestracji – Formularz uzupełniany przez Użytkownika jego danymi osobowymi w procesie rejestracji;

2.1.3. Informacja handlowa – Informacja handlowa w rozumieniu uŚDE;

2.1.4. Newsletter – Wiadomość w formacie html przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca m.in. Informacje handlowe w rozumieniu uŚDE, jak również informacje poglądowe związane z działalnością Administratora;

2.1.5. Umowa – Umowa na świadczenie Usługi drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem;

2.1.6. Usługa – usługa świadczona przez Administratora drogą elektroniczną polegająca na wysyłce Newsletter’a;

2.1.7. Użytkownik – osoba, która zamówiła Usługę Newsletter.

3. USŁUGI

3.1. Newsletter jest wiadomością w formacie html przesyłaną Użytkownikom drogą elektroniczną o charakterze informacyjno-handlowo –kontaktowym.

3.2. Usługa Newsletter jest bezpłatna. Inne usługi świadczone przez Administratora mogą mieć charakter odpłatny na zasadach wskazanych w odrębnych regulaminach.

3.3. Niezależnie od wskazanej powyższej zasady nieodpłatności należy mieć na względzie koszty połączenia z siecią Internet, z której korzysta Użytkownik. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci, z której korzysta Użytkownik. Kontakt z Administratorem drogą e-mail lub telefoniczną nie wiąże się z jakimikolwiek dodatkowymi opłatami na rzecz Administratora. Użytkownik ponosi jedynie koszty połączeń lub korzystania z Internetu odpowiadające stawkom operatorów telekomunikacyjnych, z których usług korzysta.

3.4. Minimalnymi wymaganiami technicznymi , których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator, jest posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge w najnowszej dostępnej wersji oraz dostęp do poczty elektronicznej, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. Administrator zaleca ustawienie minimalnie rozdzielczości ekranu 1024x768.

4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

4.1. Działania Użytkowników powinny się odbywać w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

4.2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie, zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.

4.3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4.4. Wszelkie materiały, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (layout), znaki towarowe oraz inne informacje, jakie są dostępne w treści Newslettera, z wyłączeniem grafik i obrazów stockowych zawartych w treści Newslettera, z których Administrator korzysta zgodnie z zasadami określonymi przez administratorów właściwych serwisów udostępniających te elementy stanowią przedmiot wyłącznych praw Administratora.

4.5. Wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w treści Newslettera materiałów wymaga każdorazowo zgody Administratora.

4.6. Pobieranie materiałów nie może naruszać Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również interesu Administratora.

5. DISCLAIMER

5.1. Administrator ponosi odpowiedzialność za treści wiadomości Newsletter na zasadach ogólnych.

5.2. Oferty produktów przedstawiane w treści Newslettera nie stanowią oferty w rozumieniu KC.

5.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Użytkowników ingerujące w treść wiadomości Newsletter.

5.4. Administrator może publikować bannery i linki do innych stron www i innych serwisów internetowych. Korzystając z bannera lub linku, Użytkownik przechodzi na stronę należącą do innego właściciela, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za treści w nich zamieszczone, jak również przetwarzanie danych osobowych osób wizytujących stronę.

6. DANE OSOBOWE, POFUNOŚĆ

6.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów świadczenia Usługi Newsletter

6.2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Usługi na zasadach określonych w Regulaminie, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty.

6.3. Dane osobowe Użytkownika w postaci adresu email będą przetwarzane w celu:

6.3.1. świadczenia na rzecz Użytkownika usługi wysyłki Newslettera (który będzie zawierać informacje handlowe (marketingowe) o produktach i usługach Administratora) na podany przez Użytkownika adres email – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy (której przedmiotem jest realizacja Usługi wysyłki Newslettera), której Użytkownik jest stroną;

6.3.2. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.

6.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu email jest niezbędne do subskrypcji Newslettera (niepodanie adresu email skutkuje brakiem możliwości świadczenia Usługi i otrzymania Newslettera).

6.5. Wobec Użytkownika nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

6.6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 6.3.) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

6.7. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres dwóch (2) miesięcy po zakończeniu takiego obowiązującego okresu przedawnienia.

6.8. Dane osobowe Użytkownika będą ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze.

6.9. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

6.10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkownik do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

6.11. Użytkownikowi przysługuje :

6.11.1. prawo dostępu do swoich danych osobowych;

6.11.2. prawo żądania ich sprostowania;

6.11.3. prawo żądania ich usunięcia;

6.11.4. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;

6.11.5. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może również żądać od Administratora przesłania swoich danych osobowych, które Użytkownik dostarczył, innemu administratorowi;

6.11.6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6.12. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej w pkt 1.1.).

6.13. Nadto, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi, że przetwarzanie danych narusza RODO. Tu Użytkownik znajdzie informacje, jak złożyć taką skargę: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

7. REZYGNACJA, ODSTĄPIENIE OD KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER ORAZ ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

7.1. Czas, przez który Administrator świadczy na rzecz Użytkowników Usługę, jest nieoznaczony.

7.2. Z ważnych powodów tj. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu, tj. pkt. 4.2. i 4.3. Regulaminu, Usługa korzystania z Newsletter’a może zostać wypowiedziana Użytkownikowi w każdym czasie i wypowiedzenie to ma skutek natychmiastowy. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej lub wysłania wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika w Formularzu rejestracji oraz podania przyczyny wypowiedzenia.

7.3. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) Użytkownik będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu KC ma prawo do odstąpienia od Umowy z Administratorem w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia dokonania rejestracji bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów oraz w sposób wskazany w pkt. 7.4. poniżej. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia rejestracji. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie oświadczenia o odstąpieniu w placówce pocztowej. Niezależnie od tego uprawnienia Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy z Administratorem w każdym czasie.

7.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy z Administratorem, Użytkownik powinien poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie na adres Administratora lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ela.lepianka@uneel.pl. Użytkownik może złożyć oświadczenie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.5. Administrator zobowiązany jest do przesłania Użytkownikowi niezwłocznie potwierdzenia otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy z Administratorem na adres e-mail lub adres pocztowy wskazany przez Użytkownika, w zależności od sposobu otrzymania informacji o odstąpieniu.

7.6. Prawo odstąpienia od Umowy z Administratorem nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

7.7. W razie odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Administrator oraz Użytkownik w wykonaniu Umowy świadczyli, ulega zwrotowi w naturze, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7.8. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje zarówno Użytkownikowi, jak i Administratorowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę Umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

7.9. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy z Administratorem, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie. Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, składając stosowne oświadczenie drogą e-mailową na adres: ela.lepianka@uneel.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora, z zastrzeżeniem pkt. 8.3. Regulaminu.

7.10. Administrator uprawniony jest do zakończenia świadczenia Usługi z ważnego powodu rozumianego jako istotne przyczyny ekonomiczne lub biznesowe oraz zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej. Administrator poinformuje Użytkowników o planowanym zakończeniu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni za pośrednictwem wiadomości e-mail.

7.11. Wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy skutkuje zakończeniem otrzymywania Newslettera.

8. ZMIANA REGULAMINU

8.1. Administrator może zmienić Regulamin oraz formułę świadczonej Usługi, jeżeli zajdzie przynajmniej jedna z ważnych przyczyn wskazanych w poniższym katalogu:

8.1.1. Zmiana przepisów obowiązującego prawa, która reguluje prowadzenie działalności przez Administratora, świadczenie Usługi Newsletter lub która ma wpływ na wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora;

8.1.2. Potrzeba dopasowania treści Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Regulaminie;

8.1.3. Zmiana warunków świadczenia Usługi Newsletter niepogarszająca sytuacji Użytkowników w porównaniu do dotychczasowych;

8.1.4. Konieczność aktualizacji danych Administratora wskazanych w Regulaminie.

8.2. W przypadku zmiany Regulaminu z uwagi na przyczyny wskazane w pkt. 8.1. powyżej Administrator powiadomi Użytkowników o zmianach z co najmniej 30-(słownie: trzydzieści) dniowym wyprzedzeniem poprzez wiadomość e-mail. Administrator ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zawiadomienie Użytkowników o planowanych zmianach w Regulaminie.

8.3. Użytkownik może wypowiedzieć Usługę Newsletter w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenia Użytkownik może dokonać drogą e-mail: ela.lepianka@uneel.pl lub tradycyjną drogą pocztową. Powyższe nie wyłącza możliwości wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika w każdym czasie. Niezależnie od tego Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie zgodnie z pkt. 7.9. Regulaminu.

8.4. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Użytkownik nie wypowiedział Usługi Newsletter w terminie wskazanym w pkt. 8.3. powyżej. Nie narusza to prawa Użytkownika do rezygnacji z Usługi Newsletter w każdym czasie i bez podawania powodów.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeśli Administrator nie realizuje swoich usług lub realizuje je w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

9.2. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane przez Użytkowników do Administratora przez cały okres trwania Umowy z Administratorem (zawartej na podstawie Regulaminu) oraz 30 (słownie: trzydzieści) dni po jej zakończeniu. Podmiotem odpowiedzialnym za rozpatrzenie reklamacji w powyższym zakresie jest Administrator.

9.3. Reklamacja może zostać złożona:

9.3.1. pisemnie na adres: UNEEL Elżbieta Lepianka, ul. Hoża 50 lok. 22C; 00-682 Warszawa;

9.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ela.lepianka@uneel.pl.

9.4. Reklamacja powinna zawierać jak najwięcej informacji i okoliczności odnoszących się do przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podanie tych informacji posłuży ułatwieniu oraz przyspieszeniu postępowania reklamacyjnego.

9.5. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 (słownie: trzydzieści) dni od chwili zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika, o której rozpatrzeniu zostanie on poinformowany drogą tożsamą z wybraną przez niego do zgłoszenia reklamacji.

9.6. Korzystanie z Usługi nie wyłącza uprawnień przyznanych Użytkownikowi na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z posiadania przez Użytkownika statusu konsumenta w rozumieniu art. 22[1] KC.

10. PRAWO WŁAŚCIWE

10.1. Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem jest Usługa Newsletter’a świadczona przez Administratora, jest prawo polskie.

10.2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Administratora, jak również na stronie internetowej pod adresem internetowym https://www.uneel.pl/regulamin-newsletter.

11.2. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, mogą pobierać go w formacie *.pdf, jak również drukować. Administrator, na każde żądanie Użytkownika, prześle Regulamin pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres wskazany przez Użytkownika.

11.3. O ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja związana z Usługą Newsletter powinna być kierowania na adres mailowy Administratora: ela.lepianka@uneel.pl.

11.4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy właściwego prawa, w tym przepisy KC oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

11.5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2020 roku. 


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z usługą newsletterNa podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, że:

[Administrator, dane kontaktowe]
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elżbieta Lepianka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą UNEEL Elżbieta Lepianka, z siedzibą w Warszawie (00-682), ul. Hoża 50 lok. 22C, NIP: 7342901655, REGON: 492736263 („Administrator”).
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy:
a. listownie na adres: ul. Hoża 50 lok 22c, 00-682 Warszawa lub
b. elektronicznie na adres e-mail: ela.lepianka@uneel.pl lub
c. telefonicznie pod numerem: +48 662854021 .

[Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych]
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu email będą przetwarzane w celu:
a. świadczenia na Pana/Pani rzecz usługi wysyłki newslettera (który będzie zawierać informacje handlowe (marketingowe) o produktach i usługach Administratora) na podany przez Pana/Panią adres email – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (której przedmiotem jest realizacja usługi wysyłki newslettera), której Pan/Pani jest stroną;
b. ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu email jest niezbędne do subskrypcji newslettera (niepodanie adresu email skutkuje brakiem możliwości otrzymania newslettera).
5. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

[Okres przechowywania danych osobowych]
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 3) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
7. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres dwóch (2) miesięcy po zakończeniu takiego obowiązującego okresu przedawnienia.

[Kategorie odbiorców danych]
8. Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze.
9. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
10. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

[Prawa]
11. Przysługuje Panu/Pani:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b. prawo żądania ich sprostowania;
c. prawo żądania ich usunięcia;
d. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;
e. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani również żądać od Administratora przesłania swoich danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła, innemu administratorowi;
f. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
12. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej w pkt 2).
13. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO. Tu znajdzie Pan/Pani informacje, jak złożyć taką skargę: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

ul. Hoża 50/22c 00-682 Warszawa +48 662 854 021 ela.lepianka@uneel.pl Social media: 2018 © UNEEL DESIGNED BY CREATIVE HOUSE POWERED BY JJMH ENGINE
Aby utrzymać wysoki poziom naszych usług strona marki Uneel korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie z naszej strony onzacza, że zgadzasz się na ich użycie, więcej informacji znajdziesz tutaj. OK