UNEEL / KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przekazanych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”) informujemy, że:

[Administrator, dane kontaktowe]
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Elżbieta Lepianka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą UNEEL Elżbieta Lepianka, z siedzibą w Warszawie (00-682), ul. Hoża 50 lok. 22C, NIP: 7342901655, REGON: 492736263 („Administrator”).
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy:
(a). listownie na adres: ul. Hoża 50 lok 22 c, 00-682 Warszawa lub
(b). elektronicznie na adres e-mail: ela.lepianka@uneel.pl lub
(c). telefonicznie pod numerem: +48662854021.

[Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych]
3. Pana/Pani dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu email, nr telefonu będą przetwarzane w celu:
(a). komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
(b). ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Panem/Panią a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość ustalenia i dochodzenia roszczeń i obrona przed roszczeniami.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych w zakresie adresu e-mail jest niezbędne do udzielenia przez Administratora odpowiedzi na wiadomość wysłaną w formularzu kontaktowym (niepodanie adresu email skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość wysłaną w formularzu kontaktowym).
5. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

[Okres przechowywania danych osobowych]
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt 3) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
7. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez okres dwóch (2) miesięcy po zakończeniu takiego obowiązującego okresu przedawnienia.

[Kategorie odbiorców danych]
8. Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze.
9. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
10. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

[Prawa]
11. Przysługuje Panu/Pani:
(a). prawo dostępu do swoich danych osobowych;
(b). prawo żądania ich sprostowania;
(c). prawo żądania ich usunięcia;
(d). prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania;
(e). prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani również żądać od Administratora przesłania swoich danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła, innemu administratorowi;
(f). w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
12. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej w pkt 2).
13. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO. Tu znajdzie Pan/Pani informacje, jak złożyć taką skargę: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

ul. Hoża 50/22c 00-682 Warszawa +48 662 854 021 ela.lepianka@uneel.pl Social media: 2018 © UNEEL DESIGNED BY CREATIVE HOUSE POWERED BY JJMH ENGINE